Press "Enter" to skip to content

用KCPTUN给TCP加速

0

wget --no-check-certificate https://github.com/kuoruan/shell-scripts/raw/master/kcptun/kcptun.sh
chmod +x ./kcptun.sh
./kcptun.sh

安装KCPtun

基本保持默认即可,其中请输入需要加速的端口 [1-65535]: (默认: 12948):这里是写要加速的端口,就是科学的端口

安装成功过后,将可使用的客户端配置文件内容复制下,建立一个文本文档,粘贴进去,保存为config.json

下载win的客户端

https://github.com/xtaci/kcptun/releases/download/v20200201/kcptun-windows-amd64-20200201.tar.gz

可以配合图形界面工具使用

https://github.com/dfdragon/kcptun_gclient/releases/download/v1.1.3/kcptun_gclientv.1.1.3.zip

设置后注意在S里修改IP为127.0.0.1而不是服务器的IP。